Lidmaatschapsvoorwaarden voor het Educpass-systeem als lid of gebruiker

Voorwaarde:

Educpass verbindt zich ertoe om zich te houden aan de nieuwe Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation, afgekort GDPR) die in mei 2018 in werking is getreden.

Educpass verbindt zich ertoe om de gegevens van zijn leden of gebruikers nooit door te geven of door te verkopen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Educpass behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van zijn leden en gebruikers te gebruiken voor promotionele doeleinden per post, sms of nieuwsbrieven.

Educpass verbindt zich ertoe om niet meer dan 1 keer per maand een sms en/of nieuwsbrief te sturen.

Het Educpass-systeem maakt coupons aan in twee versies: digitale coupons en papieren coupons.

De papieren formule

Deze formule is verbonden aan de betaling van een lidmaatschapsbijdrage aan Educpass. Het 'lid' moet de verkennerscoupon uit het paspoort dat door Educpass is verstrekt, samen met de lidmaatschapspas van Educpass laten zien.

De verkennerscoupon en de pas staan op naam van het lid. De eigenaar moet zelf aanwezig zijn en mag zijn/haar verkennerscoupon of pas niet overdragen aan een derde. Hij/zij kan worden vergezeld door een volwassene of een kind.

De digitale formule

Deze formule is verbonden aan de betaling van een lidmaatschapsbijdrage aan Educpass. Bij een bezoek aan een van de partners moet het 'lid' zijn/haar digitale paspoort via zijn/haar smartphone tonen. De partner zal een valideringscode invoeren zodat de coupon kan worden gevalideerd. Let op, voor deze handeling is een internetverbinding (3G/4G/wifi) nodig.

De verkennerscoupon staat op naam van het lid. De eigenaar moet zelf aanwezig zijn en mag zijn/haar verkennerscoupon niet overdragen aan een derde. Hij/zij kan worden vergezeld door een volwassene of een kind.

Bij bepaalde partners is het verplicht om vooraf te reserveren. Wij raden u aan om vooraf contact op te nemen met de partner voor informatie over de voorwaarden van het bezoek.

Het betalen van de lidmaatschapsbijdrage en het gebruik van een verkennerscoupon impliceert dat het lid ermee instemt dat zijn/haar gegevens (naam, voornaam, post- en e-mailadres, functie in de school, vak en onderwijsniveau) gedurende de geldigheid van de coupon worden doorgegeven aan uitsluitend de culturele of toeristische partner die aan hem/haar korting verleent.

Een coupon kan maar één keer per kalenderjaar worden getoond. Bij verlies of diefstal is het niet mogelijk om een fotokopie van de coupon te gebruiken of een duplicaat van het paspoort te verkrijgen. Wanneer er fraude wordt geconstateerd heeft dit tot gevolg dat de toegang tot de site voor het betreffende lid wordt geblokkeerd en dat het lid wordt uitgeschreven.

Als het ondersteunend lid zijn bijdrage na 2 herinneringen nog niet heeft betaald, verbindt Educpass zich ertoe om de gegevens van het lid binnen 6 maanden te verwijderen.

Educpass zal een functionaris aanwijzen die toeziet op de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy. In geval van onenigheid dienen klachten per aangetekende brief te worden gericht aan de directie van Educpass, rue de l'église, 17 in 4100 BONCELLES. Voor meer informatie: info@educpass.be.